Dokumenty

Správa audítora emitenta 2018

Správa audítora emitenta 2019

Stanovy ručiteľa

Zmena stav ručiteľa

Zakladateľská listina eminenta

Preklad auditovaných konsolidovaných výkazov ručiteľa 2019

Ručiteľské vyhlásenie

Auctor Finance, s.r.o. udelila J&T BANKE mandát k umiestneniu nových strednodobých dlhopisov 

Registračný dokument

Opis cenných papierov

Konečné podmienky

Shrnutí

Zmluva s agentom pre zabezpečenie

Výročná správa spoločnosti Auctor Finance s.r.o. za rok 2020

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta

Doplnenie k výročnej správe spoločnosti Auctor Finance s.r.o. za rok 2020

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Auctor Holding a. s. za rok 2020

Polročná finančná správa spoločnosti Auctor Finance s.r.o. k 30.6.2021

Stanovy ručiteľa zo dňa 14.10.2021

Výročná správa spoločnosti Auctor Finance s.r.o. za rok 2021 (XHTML)

Výročná správa spoločnosti Auctor Finance s.r.o. za rok 2021 (PDF)

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Auctor Holding a. s. za rok 2021

Polročná výročná správa spoločnosti Auctor Finance s.r.o. k 30.6.2022 

Výročná správa spoločnosti Auctor Finance s.r.o. za rok 2022 (XHTML)

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Auctor Holding a. s. za rok 2022

Polročná výročná správa spoločnosti Auctor Finance s.r.o. k 30.6.2023 

Výročná správa spoločnosti Auctor Finance s.r.o. za rok 2023 (XHTML)

 

Oznámenia

Oznámenie o otvorení Rezervného účtu

Oznámenie o zriadení záložného práva

Oznámenie o zápočte akcionárskych úverov do Auctoru Holding

Oznámenie o predaji nehnuteľností

Oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu 

Oznamenie o predaji podielov v SZAIF d. d.

Oznámenie celkovej sumy úrokového výnosu pri prvej výplate

Oznámenie o prijatí výnosu z predaja podielov v SZAIF d. d. 

Oznámenie – doplňujúca informácia k predaju podielov v SZAIF d.d.

Oznámenie o prijatí výnosu z predaja nehnuteľného majetku

Potvrdenie výšky výnosov z povolených transakcií za rok 2020

Oznámenie o predaji zvyšných podielov v SZAIF d.d.

Oznámenie o predaji podielov v SZAIF d.d.

Oznámenie výsledkov verejnej ponuky

Oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu

Oznámenie celkovej sumy úrokového výnosu pri druhej výplate

Oznámenie o voľbe domovského štátu emitenta

Oznámenie o likvidácii Carsi d.o.o. a zlúčení Lipa-promet d.o.o. so spoločnosťou Auctor d.o.o.

Oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu

Oznámenie o predaji nehnuteľností

Oznámenie o prijatí výnosu z predaja nehnuteľného majetku

Oznámenie o pomere dlhu k hodnote a výške výnosov z povolených transakcií za rok 2021

Oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu

Oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu

Oznámenie o pomere dlhu k hodnote a výške výnosov z povolených transakcií za rok 2022

Oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu

Oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu

 

Záložné zmluvy

Záložná zmluva na pohľadávky z bankových účtov

Záložná zmluva na pohľadávky zo zmluvy o vnútroskupinovom úvere

Záložná zmluva na 8634 ks akcií Mediky

Registrácia záložného práva na 8634 akcií Mediky

Záložná zmluva na 100% v A, LP a 58,5% v AK

Registrácia záložného práva na 100% v Auctor

Registrácia záložného práva na 100% v Lipa Promet

Registrácia záložného práva na 58,5% v Auctor Kapital