Diagram  Description automatically generated

OBSAH

 

I. VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI AUCTOR FINANCE, S.R.O. ZA ROK 2021:

 

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

ÚDAJE O PREDMETE ČINNOSTI………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

ZOZNAM ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI V ÚČTOVNOM OBDOBÍ………………………………………………………………………………………..3

ŠTRUKTÚRA SPOLOČNÍKOV SPOLOČNOSTI…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

VÝVOJ ČINNOSTI, FINANČNÁ SITUÁCIA SPOLOČNOSTI A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O UPLYNULOM VÝVOJI PODNIKANIA…………………………………………………………………..7

UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………11

INFORMÁCIA O OČAKÁVANEJ HOSPODÁRSKEJ AFINANČNEJ SITUÁCII ZA ROK 2022……………………………………………………………………………………………………………………………..12

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….12

NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..12

NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV

A OBCHODNÝCH PODIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………12

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..12

VYHLÁSENIE ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU SPOLOČNOSTI…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..12

 

II. PRÍLOHY:

 

Prílohy:

 

Správa nezávislého audítora

Účtovná závierka k 31.12.2021 (súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky)

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

 

Obchodné meno: Auctor Finance, s.r.o.

 

SÍDLO SPOLOČNOSTI: DVOŘÁKOVO NÁBREŽIE 8

BRATISLAVA – MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO 811 02

IČO: 51 901 811

Deň zápisu: 29.8.2018

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Základné imanie: 5 000 EUR

 

Zápis v OR: vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 130985/B

 

(ďalej len „Spoločnosť“)

 

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

 

Spoločnosť bola založená 23.7.2018 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 29.8.2018 Obchodným

registrom Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 130985/B.

 

ÚDAJE O PREDMETE ČINNOSTI

 

- Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných emisiou dlhopisov

 

ZOZNAM ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI V ÚČTOVNOM OBDOBÍ

 

Štatutárny orgán – Konatelia

 

Konatelia sú štatutárnym orgánom Spoločnosti. Sú oprávnení konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach a zastupujú ju voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Konatelia riadia činnosť Spoločnosti a rozhodujú o všetkých jej záležitostiach, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. Konatelia vykonávajú obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečujú všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti. Konatelia sú povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov, okrem iného predkladajú valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku, vrátane určenia výšky, spôsobu a miesta vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát.

Konatelia majú štandardný rozsah právomocí podľa Obchodného zákonníka. Nemajú právomoc rozhodnúť o vydaní obchodného podielu/akcií, dlhopisov alebo o spätnom odkúpení obchodného podielu/akcií, dlhopisov v účtovnej jednotke. V zmysle platnej Zakladateľskej listiny do právomoci štatutárneho orgánu patrí riadenie všetkých záležitostí Spoločnosti, pokiaľ neboli zverené do rozhodovacej právomoci valného zhromaždenia a tiež zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva, vedenie zoznamu spoločníkov a informovanie spoločníkov o záležitostiach Spoločnosti.

 

Konatelia tiež zvolávajú valné zhromaždenie Spoločnosti.

 

K 31.12.2021 mala Spoločnosť dvoch konateľov volených a odvolávaných valným zhromaždením Spoločnosti:

 

Oleg Uskoković - konateľ

Ulica Krešimira Filića 39B

Varaždin 420 00

Chorvatská republika

 

Josef Pilka – konateľ

Počernická 512/58

Praha 10 108 00

Česká republika

 

Konanie menom Spoločnosti:

 

V mene Spoločnosti konatelia konajú spoločne, pričom podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

 

Dozorná rada

 

Spoločnosť nemá vytvorenú dozornú radu.

 

Výbor pre audit

 

Spoločnosť dňa 1.12.2020 zriadila výbor pre audit, ktorý pozostáva z troch členov. Postavenie a pôsobnosť výboru pre audit vo vzťahu k účtovnej závierke:

 

Výbor pre audit je orgánom Spoločnosti, ktorý vykonáva činnosti uvedené v príslušných právnych

predpisoch – zákone 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a zákone 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

 

a) výbor pre audit je oprávnený nahliadať do dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti v rozsahu nutnom pre výkon jeho činnosti,

b) výbor pre audit je povinný oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej činnosti formou správy o svojej činnosti minimálne raz za kalendárny rok,

c) výbor pre audit sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov, a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu,

d) výbor pre audit sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v spoločnosti, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky,

e) výbor pre audit sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery Úradu pre dohľad nad výkonom audite,

f) výbor pre audit preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa § 21, 24 a 25 zákona o štatutárnom audite, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou podľa § 33 ods. 1 zákona o štatutárnom audite

 

Výbor pre audit sa skladá z troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie z členov dozornej rady, alebo tretích osôb. Funkčné obdobie člena výboru pre audit sú tri roky, opätovná voľba člena je možná.

 

Členovia výboru pre audit s účinnosťou od 01.12.2020:

 

Ing. Miroslav Straka – predseda výboru pre audit Ing. Zuzana Straková – člen výboru pre audit Mgr. Karol Maár – člen výboru pre audit

 

Informácie o činnosti valného zhromaždenia Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:

 

a. schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,

b. schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej uzávierky a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo o úhrade strát,

c. schvaľovanie stanov a ich zmien, ak boli prijaté,

d. rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy,

e. rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,

f. vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov a členov výboru pre audit,

g. vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady, ak bola zriadená,

h. vylúčenie spoločníka podľa § 113 a § 121 Obchodného zákonníka a rozhodovanie o podaní

návrhu podľa § 149 Obchodného zákonníka,

i. rozhodovanie o zrušení spoločnosti,

j. rozhodovanie o zmene právnej formy spoločnosti,

k. rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,

l. rozhodovanie o vymenovaní a odvolaní prokuristu,

m. rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do jeho pôsobnosti zveruje zákon, zakladateľská listina/spoločenská zmluva alebo stanovy spoločnosti,

n. rozhodovanie aj vo veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

o. rozhodovanie o vytvorení , použití a zrušení kapitálového fondu z príspevkov,

 

Pôsobnosť valného zhromaždenia je vymedzená zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zakladateľskou listinou Spoločnosti. Vo všetkých prípadoch, okrem prípadov výslovne uvedených v zakladateľskej listine, rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov. Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ najmenej raz za rok. V súlade s ustanovením § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento pôsobnosť valného zhromaždenia.

 

V období od 01.01.2021 – 31.12.2021 sa uskutočnili tri valné zhromaždenia v dňoch 22.2.2021, 18.5.2021

a 30.9.2021.

 

Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 22.2.2021

 

Na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 22. februára 2021 jediný spoločník prijal

nasledovné hlavné uznesenie:

 

1. Schválenie audítorskej spoločnosti KPMG Slovensko spol. s r.o. na vykonanie štatutárneho auditu Spoločnosti za rok 2020 a 2021.

 

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 18.5.2021

 

Na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 18. mája 2021 jediný spoločník prijal nasledovné hlavné uznesenia:

 

1. Schválenie vysporiadania straty z hospodárenia za rok 2020 vo výške 424.749,95 EUR jej zaúčtovaním na účet Neuhradená strata minulých rokov,

2. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2020.

 

Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 30.9.2021

 

Na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 30. septembra 2021 jediný spoločník prijal

nasledovné hlavné uznesenie:

 

1. Jediný spoločník akceptuje Vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy za rok 2020 zo dňa 29.6.2021.

 

ŠTRUKTÚRA SPOLOČNÍKOV SPOLOČNOSTI

 

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti bola k 31. decembru 2021 nasledovná:

 

Diagram  Description automatically generated

 

Informácie o konsolidovanom celku:

 

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Auctor Holding, a.s. Konsolidovaná účtovná závierka je dostupná v sídle tejto spoločnosti: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika a tiež v elektronickej forme v osobitnej časti webového sídla Spoločnosti http://www.auctorfinance.sk/

 

Spoločnosť nemala v roku 2021 ani v roku 2020 žiadnych zamestnancov.

 

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5

Obchodného zákonníka, ani podľa podobných ustanovení iných predpisov.

 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021.

 

Hospodárska činnosť spoločnosti nepredstavuje žiadne riziko a nemá žiaden dopad na kvalitu životného

prostredia.

 

Riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená sú opísané v časti o informáciách emitenta CP, na strane

9 tejto výročnej správy.

 

VÝVOJ ČINNOSTI, FINANČNÁ SITUÁCIA SPOLOČNOSTI A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O UPLYNULOM VÝVOJI PODNIKANIA

 

Spoločnosť Auctor Finance, s. r. o. bola založená v júli 2018 a od novembra 2020 pôsobí ako emitent na

trhu cenných papierov.

 

Vo novembri 2020 Spoločnosť emitovala dlhopisy pod názvom AUCTOR 5,00/2025, ISIN: SK4000018149, objem emisie: 80 000 000 EUR v počte 80 000 kusov, v menovitej hodnote jedného dlhopisu 1 000 EUR a úrokovým výnosom 5,00% p. a. (30E/360) vyplácaným za každý polrok spätne. Emisia dlhopisov bola upísaná v počte 70 878 kusov. Pokiaľ nedôjde k predčasnému splateniu dlhopisov bude menovitá hodnota dlhopisov splatená jednorazovo dňa 24.11.2025. Získané prostriedky z emisie Spoločnosť použila na poskytnutie úveru spoločnosti Auctor Holding, a. s., s ktorou uzavrela Zmluvu o úvere dňa 19.11.2020 so splatnosťou 09.11.2025 a na úhradu prevádzkových nákladov. V roku 2021 došlo k ďalšiemu úpisu dlhopisov v počte 9 122 kusov.

 

K 31.12.2021 eviduje Spoločnosť dlhodobé záväzky z vydaných dlhopisov s fixnou úrokovou sadzbou

5,00% p.a. v menovitej hodnote istiny 80 000 000 EUR so splatnosťou v roku 2025.

 

V priebehu účtovného obdobia od 01.01.2021 do 31.12.2021 Spoločnosť vykázala výsledok hospodárenia zisk vo výške 257 736 EUR. Výhradnú časť výnosov Spoločnosti tvorili finančné výnosy, a to výnosové úroky vo výške 4 139 tis. EUR, čo v plnej výške predstavuje úroky z poskytnutej dlhodobej pôžičky účtovnej jednotke v rámci konsolidovaného celku. O naložení s výsledkom hospodárenia rozhodne valné zhromaždenie Spoločnosti po skončení účtovného roka na svojom zasadnutí v roku 2022.

 

Spoločnosť zvážila všetky potenciálne dopady COVID - 19 na svoje podnikateľské aktivity a dospela k záveru, že nemajú významný vplyv na schopnosť Spoločnosti pokračovať nepretržite v činnosti nasledujúcich 12 mesiacov.

 

Spoločnosť patrí do skupiny Auctor Holding, ktorej aktivity sú zamerané najmä na distribúciu liekov a liečiv a prevádzkovanie hotelov a kempov. Skupina Auctor Holding taktiež posúdila potenciálny vývoj pandémie COVID - 19 a jeho očakávaný dopad na Skupinu a na základe dostupných informácií nepredpokladá významne nepriaznivý vplyv na pokračovanie činnosti Skupiny nasledujúcich 12 mesiacov. Od apríla 2021 došlo k evidentnému nárastu záujmu a rezervácií, čo spolu so skorším otvorením hotelov v porovnaní s rokom 2020 poskytuje mierny optimizmus pre nadchádzajúcu sezónu. V porovnaní zo segmentom prevádzkovania hotelov a kempov epidémia COVID -19 mala pozitívny vplyv na farmaceutickú časť Skupiny.

 

Hlavné ekonomické ukazovatele

 

Diagram  Description automatically generated

 

Celková zadlženosť = cudzie zdroje / spolu aktíva

Dlhodobá zadlženosť = (dlhodobé záväzky + bankové úvery dlhodobé) / spolu aktíva

Okamžitá likvidita = finančné účty / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)

Bežná likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery

+ krátkodobé finančné výpomoci)

Celková likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky + zásoby) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)

 

INFORMÁCIE EMITENTA CP PODĽA § 20 ODS. 5, 6 a 7 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE

 

Ciele a metódy riadenia rizík v Spoločnosti

 

Základným cieľom riadenia rizík Spoločnosti je maximalizácia výnosu vo vzťahu k podstupovanému riziku pri zohľadnení jej rizikového profilu.

 

Vedenie Spoločnosti schvaľuje limity rizika a interné limity sa aktualizujú pravidelne a okrem toho bezodkladne v prípade významnej zmeny trhových podmienok tak, aby bol zabezpečený ich súlad s trhovými a úverovými podmienkami.

 

Vedenie monitoruje prípadné možné porušenia a okamžite sa prijímajú zodpovedajúce opatrenia vedúce k náprave.

 

Riziká, ktorým je Spoločnosť vystavená

 

Kúpa a držba dlhopisov sú spojené s množstvom rizík, z ktorých tie, ktoré Emitent považuje za podstatné, sú uvedené nižšie v tejto časti:

 

- riziko účelovej štruktúry bez podnikateľskej histórie - emitent je spoločnosť založená v roku 2018 bez podnikateľskej histórie. Účelom jeho existencie je získanie finančných prostriedkov prostredníctvom emisií dlhových cenných papierov a ich poskytnutie Spoločníkovi úverom/pôžičkou. Iné aktivity Emitent nebude vykonávať. Emitent teda nediverzifikuje riziká.

 

- kreditné riziko emitenta – definované ako riziko schopnosti splácania peňažných záväzkov Spoločníka v stave, keď emitent používa svoj výťažok z emisie dlhopisov na poskytnutie financovania spoločníkovi.

 

- úverové riziko Ručiteľa (Spoločníka) – záväzky Ručiteľa zo záruky sú zabezpečené iným Zabezpečením (záložnými právami), Emitent a Majitelia dlhopisov sú však naďalej vystavení úverovému riziku Ručiteľa a v konečnom dôsledku a nepriamo aj jeho dcérskych spoločností.

 

- riziko koncentrácie - vyplýva z nízkej geografickej a produktovej diverzifikácie podnikania Emitenta. V prípade zhoršenia hospodárenia Spoločníka a zhoršenia jeho platobnej morálky nemá Emitent iné zdroje, ktoré by sa mohli použiť na uhradenie záväzkov z Dlhopisov.

 

- riziko likvidity - definované ako riziko straty schopnosti dodržať finančné záväzky v dobe, kedy sa

stanú platnými a tiež riziko straty schopnosti financovať aktíva;

 

- prevádzkové (operačné) riziko je riziko vyplývajúce z nedostatočnosti alebo zlyhania vnútorných procesov, informačných systémov, ľudskej chyby alebo riziko vyplývajúce z vonkajších udalostí

 

- riziko spojené s podnikaním spoločníka - spoločník je spoločnosť založená v Českej republike. Prevažná časť jeho aktivít sa sústreďuje na financovanie investícií do spoločností podnikajúcich v hotelovom segmente a spoločností zameriavajúcich sa na predaj, skladovanie a distribúciu humánnych a veterinárnych liekov, zdravotníckych produktov a potrieb v Chorvátskej republike. Schopnosť spoločníka plniť svoje peňažné dlhy voči Emitentovi riadne a včas je do značnej miery závislá na výsledku jeho investícií.

 

- riziko krajiny sídla spoločníka - spoločník má sídlo v Českej republike, ale podnikateľské aktivity v Chorvátskej republike. Nie je možné vylúčiť, že budú v Českej republike alebo v Chorvátskej republike také hospodárske opatrenia, ktoré môžu mať vplyv na hospodársku a finančnú pozíciu spoločníka.

 

- riziko spojené s právnym, regulačným a daňovým prostredím - aj keď nemá Emitent dosiaľ žiadne významné záväzky, nie je možné vylúčiť riziko súdnych sporov či exekúcií. Potenciálne súdne spory by mohli do určitej miery a na určitý čas obmedziť Emitenta v nakladaní so svojím majetkom, prípadne vyvolať dodatočné náklady na strane Emitenta.

 

- riziko spojené s prípadným konkurzným (insolvenčným) konaním - ak Emitent nebude schopný plniť svoje splatné záväzky, môže byť na jeho majetok vyhlásené konkurzné (insolvenčné) konanie. V prípade platobnej neschopnosti, konkurzu alebo inej podobnej udalosti môžu byť začaté súdne konania v Českej republike aj proti Ručiteľovi (Spoločníkovi). Takéto súdne konania zahŕňajúce viaceré jurisdikcie pre veriteľov všeobecne komplikované a nákladné a môžu viesť k väčšej neistote a oneskoreniam pri vymáhaní práv zo Záruky. Na Ručiteľa sa môžu vzťahovať aj iné právne predpisy ako právne predpisy upravujúce konkurz v jurisdikcii vzniku Ručiteľa. Všetky tieto okolnosti môžu mať nepriaznivý dopad na schopnosť Majiteľov dlhopisov vymáhať svoje práva zo Ručenia.

 

Rizikové faktory vzťahujúce sa k dlhopisom

 

Definované ako riziko nesplatenia menovitej hodnoty, či úrokov a zníženie ich hodnoty, pokles hodnoty z dôvodu zmeny trhových úrokových sadzieb, predčasné splatenie a zníženie úrokového výnosu, riziko inflácie, zmeny práva, či nepredvídateľnej udalosti.

 

Vyhlásenie o správe a riadení Spoločnosti (emitenta cenných papierov)

 

Odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

 

Spoločnosť neprijala a neuplatňuje Kódex o riadení spoločnosti, pretože je v súčasnosti iba odporučením a nejedná sa o všeobecne záväzné pravidlá, ktorých dodržiavanie by bolo v Slovenskej republike povinné. Spoločnosť dodržuje všetky požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Riadi sa Prospektom v zmysle zákona o cenných papieroch, ktorý obsahuje všetky údaje o Emitentovi cenných papierov, ručiteľovi a dlhopisoch. Prospekt, ako aj všetky dokumenty v ňom uvedené sú prístupné v sídle Spoločnosti a tiež v elektronickej podobe na internetovej stránke Emitenta http://www.auctorfinance.sk/

 

Informácie o správe a metódach riadenia Spoločnosti sú obsiahnuté v zakladateľskej listine. Spoločnosť sa riadi a dodržuje všetky požiadavky na správu a riadenie Spoločnosti, ktoré stanovujú všeobecne záväzné predpisy SR.

 

Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

 

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú uzávierku, rozhoduje o rozdelení zisku alebo úhrade strát na základe návrhu konateľov spoločnosti.

 

Štatutárny orgán spoločnosti zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so zakladateľskou listinou. V prípade, že

má spoločnosť povinnosť vyhotoviť výročnú správu, konatelia predkladajú valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu.

 

Na zabezpečenie verného a pravdivého zobrazenia transakcií v účtovníctve a správne zostavenie finančných výkazov sa používajú nástroje v rôznych oblastiach. Kontroly sú uskutočňované automaticky aj manuálne a sú zabudované do celého procesu, od zavedenia transakcie do systému, až po zostavenie finančných výkazov. Účtovníctvo je vedené formou analytických účtov, ktorých náplň je pravidelne revidovaná. Zostatky účtov hlavnej knihy podliehajú pravidelným kontrolám, minimálne raz štvrťročne. Kontrolami sa sleduje vývoj zostatku na účte, monitorovanie výskytu neobvyklých transakcií, sledovanie ručných zásahov na účtoch s automatickým účtovaním a pod. Kontrolné činnosti sú nastavené za účelom minimalizácie vzniku účtovných chýb. Vhodnosť a účinnosť vykonávaných kontrol je pravidelne vyhodnocovaná a v prípade významných zistení sú výsledky na polročnej báze predkladané štatutárnemu orgánu. Súčasťou vnútorného kontrolného systému sú aj kontrolné procedúry v rámci účtovných systémov, vrátane kontroly štyroch očí a autorizácie oprávnenosti prístupu. Riziko neoprávneného účtovania je minimalizované určením osôb, ktoré môžu vstupovať do účtovacieho procesu a vykonávať vymedzený okruh transakcií a osôb poverených schvaľovaním. Riziko je prirodzenou súčasťou všetkých podnikateľských aktivít, preto ho Spoločnosť riadi prostredníctvom procesu jeho nepretržitej identifikácie, merania, monitorovania a vyhodnocovania s prihliadnutím na limity rizika a iné nástroje kontroly. Vnútorný kontrolný systém, ako integrálna súčasť riadenia predovšetkým operačných rizík, má za cieľ predchádzať chybám, neefektívnemu využívaniu zdrojov, zabrániť podvodom, zlepšiť efektívnosť operácií, ich integritu, presnosť, včasnosť a spoľahlivosť. Proces riadenia rizík je rozhodujúci pre udržanie ziskovosti Spoločnosti. Hlavnú zodpovednosť za identifikáciu a kontrolu rizík nesie štatutárny orgán spoločnosti.

 

- Právomoci štatutárneho orgánu - Štatutárnym orgánom účtovnej jednotky sú dvaja konatelia, ktorí sú oprávnení konať za účtovnú jednotku spoločne. Konatelia majú štandardný rozsah právomocí podľa Obchodného zákonníka. Nemajú právomoc rozhodnúť o vydaní obchodného podielu/akcií, dlhopisov alebo o spätnom odkúpení obchodného podielu/akcií, dlhopisov v účtovnej jednotke. V zmysle platnej Zakladateľskej listiny do právomoci štatutárneho orgánu patrí riadenie všetkých záležitostí Spoločnosti, pokiaľ neboli zverené do rozhodovacej právomoci valného zhromaždenia a tiež zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva, vedenie zoznamu spoločníkov a informovanie spoločníkov o záležitostiach Spoločnosti.

 

- Spoločnosť vyhlasuje, že ku dňu zostavenia výročnej správy nemá uzatvorené významné dohody, ktorých platnosť by končila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov , ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie a tiež nemá uzatvorené dohody s členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

 

- Spoločnosti nie sú známe žiadne obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov a ani dohody medzi majiteľmi cenných papierov.

 

- Spoločnosť nemá emitované žiadne cenné papiere, s ktorými sú spojené osobitné práva kontroly ich majiteľov.

 

UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

 

Po 31. decembri 2021 nastali tieto udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva:

 

Ruská federácia 21. februára 2022 oficiálne povolila vstup vojenskej sily na územie regiónov východnej Ukrajiny. Dňa 24. februára 2022 ruské jednotky napadli Ukrajinu a začali vojenské operácie na viacerých

 

miestach. Tieto prebiehajúce operácie viedli k obetiam, výraznej dislokácii obyvateľstva, poškodeniu infraštruktúry a narušeniu hospodárskej činnosti na Ukrajine. Táto situácia môže mať rôzne významné spoločensko-ekonomické dopady aj na okolité štáty.

 

Vedenie Spoločnosti dospelo k záveru, že podľa aktuálnej situácie, rozsah možných dôsledkov, ktoré sa zvažujú v súvislosti s aktuálnymi udalosťami na Ukrajine, nespôsobuje významné dopady alebo neistoty, ktoré by mohli spôsobiť vážne pochybnosti o schopnosti Spoločnosti pokračovať v činnosti najmenej 12 mesiacov od dátumu vydania účtovnej závierky. Z dôvodu nejasného budúceho vývoja, Spoločnosť pravidelne monitoruje situáciu a v prípade jej zhoršenia, bude zvažovať ďalší postup konania.

 

INFORMÁCIA O OČAKÁVANEJ HOSPODÁRSKEJ A FINANČNEJ SITUÁCII ZA ROK 2022

 

V roku 2022 sa Spoločnosť Auctor Finance, s.r.o. bude usilovať o dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku a efektívne hospodárenie. V nasledujúcom účtovnom období bude Spoločnosť naďalej pôsobiť na trhu cenných papierov prostredníctvom emisie dlhopisov. Spoločnosť očakáva kladný hospodársky výsledok, ktorý bude vykázaný najmä z titulu kladnej úrokovej marže.

 

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

 

V účtovnom období 01.01.2021 – 31.12.2021 dosiahla Spoločnosť výsledok hospodárenia zisk v celkovej výške 257 736 EUR. O naložení s výsledkom hospodárenia rozhodne valné zhromaždenie Spoločnosti po skončení účtovného roka na svojom zasadnutí v roku 2022.

 

Návrh štatutárneho orgánu jedinému spoločníkovi je takýto:

- zisk za rok 2021 vo výške 257 736 EUR bude použitý na úhradu straty za rok 2020.

 

NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

 

Spoločnosť nerealizovala v období 01.01.2021 – 31.12.2021 žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu

a vývoja a neplánuje ani v roku 2021 investovať do tejto oblasti.

 

NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

 

Spoločnosť v období 01.01.2021 – 31.12.2021 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné

podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

 

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ

 

Spoločnosť nemá a neplánuje ani v budúcnosti zriadiť organizačnú zložku v zahraničí.

 

VYHLÁSENIE ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU SPOLOČNOSTI

 

Individuálna účtovná závierka Spoločnosti Auctor Finance, s.r.o., zostavená k 31. decembru 2021 je vypracovaná v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a slovenskými postupmi účtovania.

 

Dolu podpísaní konatelia Spoločnosti týmto prehlasujú, že podľa svojich najlepších vedomostí poskytuje táto individuálna účtovná závierka pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a že táto výročná správa emitenta obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí. Priebežná účtovná závierka Spoločnosti nebola overená audítorom.

 

Diagram  Description automatically generated

 

Diagram  Description automatically generated