Dokumenty

Správa audítora emitenta 2018

Správa audítora emitenta 2019

Stanovy ručiteľa

Zmena stav ručiteľa

Zakladateľská listina eminenta

Preklad auditovaných konsolidovaných výkazov ručiteľa 2019

Ručiteľské vyhlásenie

Auctor Finance, s.r.o. udelila J&T BANKE mandát k umiestneniu nových strednodobých dlhopisov 

Registračný dokument

Opis cenných papierov

Konečné podmienky

Shrnutí

Zmluva s agentom pre zabezpečenie

Výročná správa spoločnosti Auctor Finance s.r.o. za rok 2020

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta

Doplnenie k výročnej správe spoločnosti Auctor Finance s.r.o. za rok 2020

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Auctor Holding a. s.

Polročná finančná správa spoločnosti Auctor Finance s.r.o. k 30.6.2021

Stanovy ručiteľa zo dňa 14.10.2021

Výročná správa spoločnosti Auctor Finance s.r.o. za rok 2021 (XHTML)

Výročná správa spoločnosti Auctor Finance s.r.o. za rok 2021 (PDF)

 

Oznámenia

Oznámenie o otvorení Rezervného účtu

Oznámenie o zriadení záložného práva

Oznámenie o zápočte akcionárskych úverov do Auctoru Holding

Oznámenie o predaji nehnuteľností

Oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu 

Oznamenie o predaji podielov v SZAIF d. d.

Oznámenie celkovej sumy úrokového výnosu pri prvej výplate

Oznámenie o prijatí výnosu z predaja podielov v SZAIF d. d. 

Oznámenie – doplňujúca informácia k predaju podielov v SZAIF d.d.

Oznámenie o prijatí výnosu z predaja nehnuteľného majetku

Potvrdenie vysky vynosov z povolenych transakcii za rok 2020

Oznámenie o predaji zvyšných podielov v SZAIF d.d.

Oznámenie o predaji podielov v SZAIF d.d.

Oznámenie výsledkov verejnej ponuky

Oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu

Oznámenie celkovej sumy úrokového výnosu pri druhej výplate

Oznámenie o voľbe domovského štátu emitenta

Oznámenie o likvidácii Carsi d.o.o. a zlúčení Lipa-promet d.o.o. so spoločnosťou Auctor d.o.o.

Oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu

Oznámenie o predaji nehnuteľností

 

Záložné zmluvy

Záložná zmluva na pohľadávky z bankových účtov

Záložná zmluva na pohľadávky zo zmluvy o vnútroskupinovom úvere

Záložná zmluva na 8634 ks akcií Mediky

Registrácia záložného práva na 8634 akcií Mediky

Záložná zmluva na 100% v A, LP a 58,5% v AK

Registrácia záložného práva na 100% v Auctor

Registrácia záložného práva na 100% v Lipa Promet

Registrácia záložného práva na 58,5% v Auctor Kapital